Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas

2022 m. spalio 1 d.

 

Pranešame, kad vadovaujantis 2022 m. birželio 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-273 „Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dominija“ ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ reorganizavimui“, parengtos Bendrovių reorganizavimo sąlygos.

Reorganizuojama bendrovė – UAB „Saulės dominija“; juridinio asmens kodas – 244620250; registruota buveinė – Aušros al. 53, Šiauliai, Lietuvos Respublika; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras (VĮ „Registrų centras“).

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“; juridinio asmens kodas – 144129510; registruota buveinė – Stadiono g. 2, Šiauliai, Lietuvos Respublika; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras (VĮ „Registrų centras“).

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas, reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, prie Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant UAB „Saulės dominija“, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo pasibaigs. Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“ po reorganizavimo tęs savo veiklą tuo pačiu pavadinimu, kiti duomenys ir rekvizitai, pasibaigus reorganizavimui, taip pat nesikeis.

Visas UAB „Saulės dominija“ turtas, teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal UAB “Saulės dominija” sudarytus sandorius, pereina Uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nuo priėmimo – perdavimo akto tarp Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ir UAB „Saulės dominija“ pasirašymo momento. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. Reorganizavimo sąlygos bei priėmimo – perdavimo aktas yra teisinis pagrindas Uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių gatvių apšvietimas“ perimti UAB „Saulės dominija“ turtą, teises ir pareigas.

Nuo šio pranešimo paskelbimo dienos visi reorganizavimo dokumentai, kurie numatyti LR akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d., pateikiami žemiau:

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas paskelbta Bendrovių įstatuose nurodytame VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, Bendrovių kreditoriams išsiųsti pranešimai registruotu paštu. Taip pat, esant poreikiui, sudaromos sąlygos tretiesiems asmenims susipažinti su dokumentais Bendrovių buveinėse darbo valandomis.